Great Transition Initiative (GTI) är ett nätverk av forskare och aktivister som ”utforskar begrepp, strategier och visioner för en övergång till en framtid med berikade liv, mänsklig solidaritet, och en resilient biosfär”. Deras mål är att samla ett brett nätverk av tänkare och ”doers”, som jobbar med att utveckla politik och folkrörelser för en global systemförändring. GTI studerar frågor på global, regional och lokal nivå. Målet är att ge röst åt olika bidragsgivare som motiveras av både etiska och pragmatiska perspektiv på hur vi kan förändra vårt sätt att tänka, lära, agera och att vara. GTIs webbsida publicerar regelbundet läsvärda artiklar som ger perspektiv på de sociala, ekonomiska, politiska och vetenskapliga dimensionerna i utmaningen att skapa ett ekologiskt samhälle. I essän Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead beskriver Paul Raskin grunddragen i den samhällsanalys som GTI strävar efter att kontinuerligt utveckla. Enligt Raskin står vi inför en möjlig övergång till en ”planetär civilisation”. Det finns kraftfulla drivkrafter som för utvecklingen mot detta. Samtidigt finns det andra krafter som låser utvecklingen samt tänkbara utvecklingsförlopp som riskerar att omöjliggöra en utveckling med global välfärd för alla. GTI presenterar intressanta och välgenomarbetade scenarier som i ljuset av dagens globala trender framstår som tänkbara. I en essä från 2013, Game on – The Basis of Hope in a Time of Despair, diskuterar Paul Raskin på mycket välformulerat sätt risken för att måla fan på väggen, och varför samhällsengagerade människor måste sträva efter att basera sitt engagemang på hopp. Under rubriken ”The Macroscope” presenterar GTIs redaktion trender som pekar i olika riktningar. På deras webbsida går det också att ladda ned en rad andra intressanta publikationer, som t.ex. en serie med läsvärda papers från 2006.